Необходими документи

Необходими документи

Лице с обичайно местопребиваване в чужбина, което желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България, подава молба до Министерството на правосъдието чрез централния орган или чрез акредитираната организация „Лили”

Молбата съдържа:

 1. кратко представяне на осиновяващия – име, гражданство, номер на документ за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване и адрес;
 2. кратка история на семейството на осиновяващия;
 3. информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия;
 4. информация за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство;
 5. информация за централния орган, акредитирана организация в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия и акредитирана организация по чл. 116 СК;
 6. характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които осиновяващият приема;
 7. мотиви относно осиновяването;
 8. дата и подпис.

Към молбата се прилагат:

 1. разрешение за осиновяване на дете съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;
 2. документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права;
 3. социален доклад;
 4. документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на молбата по ал. 1;
 5. документ за съдимост на осиновяващия;
 6. копие на документ за самоличност;
 7. документ за платена държавна такса.
 8. удостоверение за сключен брак.
 9. договор за обслужване на клиента.
 10. пълномощното от осиновяващите за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване.

 

Информация за процедурата по международно осиновяване

Eтични принципи и правила