Процедура по осиновяване

Информация за процедурата по международно осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България

Международно могат да бъдат осиновени само деца, вписани в регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване. Регистърът се води от Министерство на правосъдието.
Към вписване на детето се пристъпва ако в 6-месечен срок от вписването в националния регистър за него са определени не по-малко от трима осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България и нито един от тях не е подал молба за осиновяване или когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ.
Близнаци се осиновяват заедно, като по изключение те могат да бъдат осиновявани по отделно. Братя и сестри също се осиновяват заедно, ако имат емоционална връзка по между си.
Характеристиките на децата, които могат да бъдат осиновени международно не могат да бъдат конкретизирани, но с оглед посочените по-горе условия за вписване в регистъра, воден от Министерство на правосъдието, може да се направи извод, че най-ниската възраст на дете с обичайно местопребиваване в България, което може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, е около една година. Голям брой деца са на по – висока възраст – над седем години и/или със специфики в развитието и здравословното състояние. Министерство на правосъдието ежегодно, до края на месец януари, публикува информация за броя и характеристиките на деца, осиновени международно през предходната година.
Осиновяващият трябва да бъде дееспособно лице, което не е лишено от родителски права и е с най-малко петнадесет години по – възрастен от осиновявания. Осиновяване от две лица се допуска само ако те са съпрузи. Съветът по международно осиновяване съобразява наличието на адекватна възрастова разлика между дете и осиновяващи във всеки конкретен случай.
Лице с обичайно местопребиваване в чужбина, което желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в България, трябва да подаде молба с приложени към нея документи до Министерство на правосъдието. Молбата се подава от/чрез централния орган на съответната държава или от/чрез акредитирана организация, получила разрешение за посредничество при международно осиновяване от министъра на правосъдието. Списък на акредитираните организации, получили разрешение от министъра на правосъдието за посредничество при международно осиновяване е публикуван на официалната интернет-страница на Министерство на правосъдието – http://www.mjs.bg.
Молбата следва да бъде подписана от подателя, със съдържание и приложения, установени в чл. 16 от Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания и следва да съдържа кратко представяне на осиновяващите – име, националност и гражданство, номер на документа за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване, постоянен и настоящ адрес, кратка история на семейството на осиновяващия, информация за икономическото и социалното му положение, информация характеристиките на желаното за осиновяване дете относно пол, възраст, здравословно състояние, информация за централния орган или за акредитираната организация в чужбина, която посредничи на осиновяващия, включително лица за контакт, адрес, телефон, представителство, условия по разрешението на акредитираната организация, както и други обстоятелства, които биха били от значение за осиновяването (като такива се определят характеристиките на желаното дете).
Към молбата се прилагат:
– разрешение за осиновяване, съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване;
– документ, удостоверяващ че осиновяващият не е лишен от родителски права, издаден от компетентен орган;
– социален доклад за осиновяващия, съдържащ информация и за членовете на семейството му, включително здравословното им състояние;
– документ за здравословното състояние на осиновяващия, който да отразява физическото и психическото здраве на лицето, липсата на тежки хронични, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други, застрашаващи живота му. От изключително значение е в медицинските свидетелства да се отрази точно посоченото съдържание. Министерство на правосъдието приема медицински свидетелства, издадени най-много една година преди подаването им;
– документ за съдимост на осиновяващия;
– документ за внесена държавна такса за вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 от СК в размер на 100 (сто) лева.
Когато кандидат-осиновителите са семейство, е нужно представянето и на удостоверение за сключен брак.
Разпоредбата поставя изискването всеки документ от чужбина да бъде представен в оригинал и в превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава.
При подадена от или чрез акредитирана организация молба следва да бъдат приложени и договор и пълномощно от осиновяващите за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване.
Молбата се разглежда в 30-дневен срок от получаването й. При установени недостатъци в нея и/или в представената документация, Министерство на правосъдието дава указания за отстраняването им в 30-дневен срок.
Въз основа на така подадената молба и приложените към нея изрядни документи, осиновяващият се вписва в регистъра на осиновяващите с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване.
Осиновяващият ежегодно потвърждава желанието си да осинови дете с обичайно местопребиваване в България, съобразно датата на вписване в регистъра. Освен това, представя актуален документ за годност за осиновяване на дете най-късно в едномесечен срок от изтичане на срока на валидност на приложеното по преписката разрешение.
За да получи предложение за дете, осиновяващият следва да бъде определен от Съвета по международно осиновяване за подходящ да осинови конкретно дете от регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване. Съветът по международно осиновяване е постоянно действащ орган, който заседава ежеседмично.
В срок от 60 дни от вписването на децата в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 1 от СК Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите за определяне на подходящ осиновяващ съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето. Досиетата на децата се разглеждат от съвета по реда на вписването им и се съпоставят с данните на осиновяващите и условията, съдържащи се в разрешенията за осиновяване на дете. За определяне на подходящ осиновяващ съветът обсъжда всички подходящи за съответното дете кандидатури, като при вземане на решението се ръководи от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие, както и от информацията за личността на осиновяващия и всички други обстоятелства от значение за осиновяването.
Когато в регистъра няма вписани подходящи осиновяващи, Съветът по международно осиновяване не може да определи подходящи осиновяващи от вписаните лица или определените осиновяващи са отказали да осиновят дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години, министърът на правосъдието предприема специални мерки за осиновяване, като публикува информация за характеристиките на конкретното дете на своята интернет страница.
Съветът по международни осиновявания прави предложение до министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ с обичайно местопребиваване в чужбина за всяко дете, вписано в регистъра. При условие, че министърът на правосъдието приеме направеното предложение, той подписва удостоверение за даване на ход на процедурата по осиновяване (чл. 17 от Хагската конвенция от 1993 г.)
Удостоверението за даване ход на процедурата по осиновяване, заедно с доклад за детето, придружен с фотоснимка на детето в цял ръст се изпраща на централния орган на приемащата държава и на българската акредитирана организация – посредник на осиновяващия.
В двумесечен срок от получаване на доклада за детето от централния орган на приемащата държава, страна по Хагската конвенция или от акредитирана организация, с делегирани правомощия съгласно чл. 22 от Хагската конвенция, следва да постъпят уведомление за съгласие или несъгласие за даване ход на процедурата по осиновяване на конкретното дете. В същия срок от централния орган или от акредитираната организация трябва да постъпи писменото съгласие или отказ на осиновяващия за осиновяването на конкретното дете. Преди даването на съгласие, осиновяващият трябва да е осъществил личен контакт с детето, чиято минимална продължителност е не по-малко от 5 дни.
Съгласието трябва да съдържа изявление на осиновяващия, че е запознат със здравословното състояние на детето, че е информиран за последиците от осиновяването (необходимо е да бъде посочено конкретно какви са последиците от пълното осиновяване), изявление за осъществен контакт с детето и изявление за съгласие за започване на съдебно производство. Ведно със съгласието, в Министерство на правосъдието следва да постъпят и:
– документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че правото по обичайното местопребиваване на осиновяващия не допуска, детето да бъде осиновено втори път, докато не е прекратено съществуващото осиновяване или декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа му, че детето няма да бъде осиновено повторно, ако законът допуска това;
– декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели;
– декларация, че даденото от тях съгласие не е обвързано с материална облага;
– документ за платена държавна такса в полза на Министерство на правосъдието (в размер на 50 лв.);
– документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение на конкретното дете в продължение на 2 години от допускане на осиновяването, в случаите когато определеният подходящ осиновяващ е с обичайно местопребиваване в държава, която не е страна по Хагската конвенция.
Административната процедура завършва с изрично писмено съгласие за осиновяването, дадено от министъра на правосъдието в 14-дневен срок от представяне на необходимите документи.
В тридневен срок от уведомяването за писменото съгласие на министъра на правосъдието в Министерство на правосъдието следва да постъпят молба до Софийски градски съд за допускане на осиновяването и документ за платена държавна такса в полза на съда (в размер на 25 лв.). В 7-дневен срок от получаването им Министерство на правосъдието изпраща служебно молбата и досието в съда.
Акредитираната организация осигурява представителство на осиновяващия пред съда и представя в Министерство на правосъдието заверен препис от съдебното решение за допускане на осиновяването в 7 – дневен срок от датата на влизането му в сила. Въз основа на представеното решение министърът на правосъдието издава удостоверение за съответствие по чл. 23 от Конвенцията от 29.05.1993 г.
Централният орган или съответната акредитирана организация представя в Министерство на правосъдието на всеки шест месеца доклад за състоянието на детето, до две години след осиновяването му.

 

Необходими документи

Eтични принципи и правила