Разходи

РАЗХОДИ
Цел на услугата, която се покрива от цената Начислявани от Наименование на орган, институция или лице Сума[Евро]
Административната такса за разглеждане ▪ CAN ▫ CAR▫ PA ▫ N/A  МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО € 51
Административната такса за обработка ▪ CAN ▫ CAR▫ PA ▫ N/A МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО € 26
Съдебни такси ▪ CT ▫ N/A СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД € 33
Специализирани професионалисти Правни услуги (например, правни консултации и представителство в държавата на произход) ▫ AB SO ▫ AB RS
▪ OP ▫N/A
АДВОКАТ € 1 000
Нотариални такси ▪ OP ▫N/A НОТАРИУС 35
Медицински услуги (например, медицински прегледи на детето)При нужда ▪ OP ▫N/A ЛЕКАР 15
Психолози / консултацииПри нужда ▫ AB SO ▫ AB RS▪ OP ▫ N/A ПСИХОЛОГ 15

 

Специализирани професионалисти Устен преводач в държавата на произход ▫ AB SO ▫ AB RS▪ OP ▫ N/A ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ 144.50
Документи Удостоверение[я] за раждане на детето ▪ PA ▫ CT▫ N/A ОБЩИНА ТРИАДИЦА 8
Паспорт, издаден от държавата на произход ▪ PA▫ N/A МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 10
Легализация на документи в държавата на произход ▪ PA ▫ CT▫ N/A КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 925
Превод на документи в държавата на произход ▫ AB SO ▫ AB RS▪ OP ▫ N/A ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ 1890
Други разходи, начислявани от акредитирания орган на държавата на произход (които не са включени в други категории) – административни разходи ▪ AB SO ▫ N/A СДРУЖЕНИЕ „Лили“ € 2947.50
  € 7100

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
[Моля, посочете дали от бъдещия осиновяващ[и] се изисква лично да пътува до страната на произход, както и броя на задължителните пътувания, както и минималния брой дни, които той / тя / те е / са задължени да останат в държавата на произход].          2 пъти по 5 дни