Eтични принципи и правила

Eтични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания за членовете и лицата, които работят за Сдружение „Лили”

Въведение:

Етичните принципи и правила представят стандартите за етично поведение на работещите с деца и семейства в процеса на осъществяване на посредничество при международни осиновявания.

Тази изключително важна процедура изисква професионализъм и чувствителност, разбиране и ангажимент към общите цели на международното осиновяване.

За сдружение „Лили”, тази цел е :

 • защитата на интересите на децата, които ще бъдат осиновявани
 • диалог между всички членове и лицата, които работят за Сдружението по отношение на правомощията и функциите на всеки и начина, по който те биват упражнявани.
 • Подобряването на разбирането на бъдещите осиновители , на техните очаквания относно международното осиновяване. Това е основна задача и предизвикателство за всички нас, които участваме в този процес.

Етичните принципи и правила имат за цел:

 1. Да представят основните ценности и принципи, които членовете и лицата, работещи в сдружението трябва да знаят и спазват в своята практика;
 2. Да утвърдят волята и стремежа на професионалистите, работещи в сдружението, за етичност в практическата им дейност;
 3. Да насочват поведението и подпомогнат професионалистите, работещи в сдружението, в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика;
 4. Да очертаят моралните отговорности на професионалистите, работещи в сдружението към: детето, семейството, помежду им и към обществото.

Раздел І

Основни положения:

Работещите в сдружението професионалисти изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл.1. Детството е изключително важен период от живота на човека.
Чл.2. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
Чл.3. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
Чл.4. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.
Чл.5. На всяко дете е гарантирано правото на:

 • свобода на изразяване на мнение;
 • свобода на мисълта, съвестта и религия;
 • формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.

Чл.6. Във всички случаи ангажираните в посредничество при осиновяванията професионалисти трябва да се ръководят от нуждите на детето и да защитават по най-добър начин интересите и правата на детето.
Чл.7. Всички предприети стъпки трябва да запазват конфиденциалността на всяко едно от участващите в процеса на осиновяване лица.
Чл.8. Работещите професионалисти, анагжирани с посредничество при международни осиновявания трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

Раздел ІІ

Морални отговорности към детето

     Чл. 11. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
Чл. 12. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Чл. 13. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
Чл. 14. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
Чл. 15. Да работим в най-добрия интерес на детето.
Чл. 16. Да предоставяме възможност за осиновяване на всички деца, чието лично и семейно положение го налага, като зачитаме техните физически и психични особености, лична история, етническата им принадлежност и култура.
Чл. 17. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
Чл. 18. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.
Чл. 19. Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално,
вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.
Чл. 20. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

Раздел ІІІ

Морални отговорности към семейството
     Чл. 21. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем родителите и цялото семейство при намиране на съвместимост с осиновяваното дете.
Чл. 22. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
Чл. 23. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.
Чл. 24. Да осигуряваме квалифицирана правна и психологическа подкрепа на родителите по време на осиновителния процес.
Чл. 25. Да подпомагаме психологическата подготовка на родителите за приемане на детето и трудностите, които могат да възникнат на различни етапи от съвместния им живот с осиновеното дете.
Чл. 26. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.
Чл. 27.Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.
Чл. 28. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.
Чл. 29. Длъжни сме да спазваме правилата за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия екип от професионалисти на сдружението.

Раздел ІV

Морални отговорности към колегите

Чл. 30. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.
Чл. 31.Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.
Чл. 32. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.

Раздел V

Морални отговорности към обществото

Чл. 33. Да предоставяме висококачествени услуги. Да не предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.
Чл. 34. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която децата да получават адекватни грижи, храна, подслон, възпитание и да живеят без насилие.
Чл. 35. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството .
Чл. 36. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.
Чл. 37. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.
Чл. 48. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Задължавам се:

 1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работя в най-добрия интерес на детето.
 3. Да уважавам и подкрепям семействата в процеса на осиновяване.
 4. Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила.
 5. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
 6. Да спазвам етичните принципи и правила приети от нас.

 

Информация за процедурата по международно осиновяване

Необходими документи